Varukorg

Varukorg

Tidigare fordonssökningar

  Tidigare fordon Switch Search

  Stockforsa Invest Koncern med dotterföretag, 

  Policy för behandling av personuppgifter 

  1. Bakgrund 

  Mot bakgrund av att EU:s dataskyddsförordning börjar gälla i Sverige under 2018 

  har Stockforsa Invest som koncern beslutat att anta följande riktlinjer för det 

  interna arbetet framöver med personuppgifter inom koncernen (”Policyn”). 

  Det övergripande syftet med Policyn är att säkerställa en god kännedom och 

  efterlevnad av aktuell personuppgiftslagstiftning i syfte att skydda Stockforsa 

  Invest:s arbetssökande, kunder samt leverantörers integritet. Det är viktigt för oss 

  att Du som registrerad skall känna dig trygg när Du lämnar dina personuppgifter 

  till oss. 

  Policyn syftar till att ge konkreta riktlinjer för hur olika personuppgifter ska 

  hanteras inom koncernen, varför vi behandlar dessa samt vilka rättigheter Du har 

  enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Detta vid situationer som kan tänkas 

  uppkomma. 

  1. Regelverket 

  Fram till den 25 maj 2018 tillämpas personuppgiftslagen i Sverige därefter gäller 

  EU:s Dataskyddsförordning (eng. General Data Protection Regulation, GDPR). 

  Syftet med Dataskyddsförordningen är att främja fysiska personers rätt till skydd 

  av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Ett annat syfte 

  är att reglera det fria flödet av personuppgifter inom EU och verka för ökad 

  digitalisering och harmonisering inom EU. 

  Även föregångaren, personuppgiftslagen, bygger på EU-rätt varför innehållet i 

  stora delar är detsamma som i Dataskyddsförordningen. Vissa förändringar i 

  skärpande riktning innebär dock att Dataskyddsförordningen medför högre krav på 

  företag beträffande behandling av personuppgifter än vad som tidigare har gällt. 

  I detta avsnitt ges en kortfattad översikt om vad som gäller efter 

  Dataskyddsförordningens ikraftträdande. 

  Om frågor skulle uppkomma i arbetet och Policyn inte ger ett tydligt svar bör alltid 

  dataskyddsansvarig kontaktas. För fördjupning hänvisas till 

  Dataskyddsförordningen i sin helhet som lättast hittas på Datainspektionens 

  hemsida https://www.datainspektionen.se/. 

  2.1. Begreppen ‘personuppgifter’ och ‘behandling’ 

  Dessa två begrepp är nyckelbegrepp i Dataskyddsförordningen och är definierade 

  på följande vis. 

  Med ‘personuppgifter’ menas all information som avser en identifierad eller 

  identifierbar fysisk person (`den registrerade ́). En identifierbar fysik person är 

  någon som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en 

  identifierare som ett namn, identifikations-nummer, platsuppgifter, online- 

  identifikatorer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska, 

  fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten 

  hos den fysiska personen. Kortfattat är alltså en personuppgift varje upplysning 

  som kan hänföras till en viss person. Flera upplysningar som i kombination gör det 

  möjligt att identifiera en person är också att betrakta som personuppgifter. Några 

  exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, IP-nummer och konto- 

  och kreditkortsnummer. 

  Med ‘behandling’ avses en åtgärd eller en kombination av åtgärder beträffande 

  personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs 

  automatiskt eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, 

  lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning 

  genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller 

  sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Begreppet innefattar som 

  utgångspunkt i princip allt som görs med personuppgifterna. Personuppgifter som 

  behandlas av en fysisk person i privata angelägenheter faller utanför förordningens 

  tillämpningsområde. 

  1.1 Grundläggande principer för personuppgiftsbehandling enligt 

  Dataskyddsförordningen 

  De grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling framgår av 

  Dataskyddsförordningens artikel 5 och är laglighet, skälighet och transparens. De 

  uttrycks genom ett antal punkter som tar upp följande principer för behandlingen: 

  - Ändamålsbegränsning 

  - Uppgiftsminimering 

  - Korrekthet 

  - Lagringsbegränsning 

  - Integritet och sekretess 

  - Redovisande av efterlevnad 

  Detta är övergripande principer som ska styra personuppgiftsbehandling inom 

  Stockforsa Invest. Några av de viktigaste rättigheterna för Dig som registrerad 

  följer av dessa principer: 

  - Få tillgång till dina personuppgifter (kostnadsfritt och om begäran görs 

  elektroniskt ska uppgifterna skickas elektroniskt i ett allmänt använt 

  format) 

  - Få felaktiga personuppgifter rättade 

  - Få sina personuppgifter raderade 

  - Få sina personuppgifter begränsade 

  - Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, 

  - Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat 

  beslutsfattande och profilering 

  - Flytta personuppgifterna (dataportabilitet) 

  Grundprinciperna och övriga bestämmelser i Dataskyddsförordningen innebär alltså 

  att Stockforsa Invest som koncern och organisation måste ha en hög grad av 

  medvetenhet kring vilka uppgifter som behandlas. Följaktligen ska kontinuerligt 

  undersökas vilka olika typer av uppgifter som behandlas och eftersom Stockforsa 

  Invest måste kunna redovisa för Datainspektionen att reglerna efterlevs ska också 

  anges med vilket rättsligt stöd behandlingen görs och slutsatserna ska 

  dokumenteras, se avsnitt 3 nedan. Detta i egenskap av personuppgiftsansvarig. 

  2.1 Rättsliga grunder för tillåten behandling 

  Stockforsa Invest har, som nämns ovan, ett ansvar för att kunna visa att 

  behandlingen sker enligt grundprinciperna. Vidare måste varje behandling ha 

  lagligt stöd enligt någon av de grunder som räknas upp i artikel 6 i 

  Dataskyddsförordningen. 

  Rättsliga grunder för tillåten behandling enligt artikel 6: 

  ”1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande 

  villkor är uppfyllt: 

  1. a) Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller 

  flera specifika ändamål. 

  1. b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket Du är part eller för 

  att vidta åtgärder på begäran av Dig innan ett sådant avtal ingås. 

  1. c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 

  personuppgiftsansvarige. 

  1. d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande 

  betydelse för Dig eller för en annan fysisk person. 

  1. e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller 

  som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

  1. f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges 

  eller ditt berättigade intresse, om inte Dina intressen eller grundläggande 

  rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt 

  när den registrerade är ett barn.” 

  1.1 Informationsskyldighet 

  I Dataskyddsförordningens artikel 12-14 finns regler om att det enskilda företaget 

  inom Stockforsa Invest (personuppgiftsansvarig) ska informera om den behandling 

  av personuppgifter som sker och vad sådan information ska innehålla. 

  Informationen ska lämnas på ett tydligt sätt som är lätt att förstå. Av 

  informationen ska bland annat framgå kontaktuppgifter till företaget, ändamål och 

  rättslig grund för behandlingen och hur länge uppgiften kommer att sparas samt 

  hur man kan kontakta Datainspektionen. 

  1.1 Din rätt till tillgång till uppgifterna 

  Du ska ha rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas 

  av företaget inom Stockforsa Invest. Informationen ska som huvudregel lämnas ut 

  kostnadsfritt. Detta regleras i förordningens artikel 15. 

  1. Personuppgiftsbehandling inom Stockforsa Invest som 

  koncern 

  Nedan ska användas som utgångspunkt för den personuppgiftsbehandling som 

  sker inom koncernen Stockforsa Invest. Del A behandlar allmän behandling som 

  gäller för hela verksamheten och del B riktlinjer för behandling av personuppgifter. 

  Del A – Allmän behandling inom Stockforsa Invest 

  3.1 När samlar Stockforsa Invest in personuppgifter om Dig och vilka 

  uppgifter behandlas? 

  Stockforsa Invest samlar in och behandlar personuppgifter som Du själv lämnar till 

  oss, som lämnas i samband med besök av webbplats, köp av vara eller tjänst, 

  anmälan till nyhetsbrev, kontakt eller användning av våra digitala kanaler. 

  Typ av uppgift som behandlas utgörs av: 

  1) grundläggande kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon och e-post. 

  Dessa kan även hämtas från andra koncernföretag som du har varit i 

  kontakt med och som du har en kundrelation till. 

  2) identitetsuppgifter såsom personuppgifter i samband med köp inkluderat 

  betalningsuppgifter 

  3) IP-adresser och cookies 

  3.2 Varför behandlar Stockforsa Invest AB dessa uppgifter? 

  Stockforsa Invest:s huvudsakliga syfte till behandling av personuppgifter är för att 

  kunna tillhanda varor och tjänster till Dig enligt avtal. Därutöver kan behandling 

  även förekomma i syfte att möjliggöra kundtjänstärenden, förfrågningar, för att 

  kunna lämna information och marknadsföra våra varor och tjänster men även 

  förbättra våra varor och tjänster samt undersöka och utvärdera kundnöjdhet. 

  3.3 Hur länge behandlar Stockforsa Invest Dina uppgifter? 

  Stockforsa Invest behandlar endast personuppgifter så länge som det anses 

  nödvändigt för dess ändamål alternativt längre in det krävs enligt lag eller för att 

  bevaka rättsliga intressen. 

  När Dina personuppgifter inte längre anses vara relevanta så raderas eller 

  anonymiseras dem. För vidare dokumentation, se avsnitt B nedan. 

  3.4 Hur skyddar Stockforsa Invest Dina personuppgifter? 

  Stockforsa Invest skyddar Dina personuppgifter genom en kombination av tekniska 

  och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem inkluderat lösenord krävs för 

  tillgång till koncernens samtliga system som hanterar personuppgifter. Anställda 

  följer därutöver intern informationssäkerhetspolicy. 

  3.5 Vilka kan komma i kontakt med Dina personuppgifter? 

  Stockforsa Invest kan dela dina personuppgifter inom koncernen för 

  kommunikation, lämnande av erbjudanden om koncernens varor och tjänster, men 

  även för att tillse att kontaktuppgifter är uppdaterade. 

  Stockforsa Invest AB kan även komma att dela dina personuppgifter med företag 

  och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss exempelvis leveranser, 

  kommunikation mm. Dessa företag får endast hantera Dina personuppgifter enligt 

  instruktion och inget annat ändamål. 

  Slutligen kan Dina personuppgifter komma att delas om det följer av lag, avtal 

  eller myndighetsföreskrift exempelvis Skatteverket. 

  Som utgångspunkt behandlas Dina personuppgifter inom Sverige. För det fall 

  Stockforsa Invest använder sig av leverantörer som överför Dina personuppgifter 

  till länder utanför Sverige, men inom EU & EES, kommer Stockforsa Invest vidta 

  åtgärder för att skydda Dina personuppgifter, exempelvis garantier att lagkrav 

  efterlevs. 

  3.6 Klagomål avseende Stockforsa Invest:s behandling av 

  personuppgift 

  Skulle Du mot förmodan vara missnöjd med vårt sätt att behandla Dina 

  personuppgifter ber vi Dig att i första hand kontakta oss på 

  dataskydd@stockforsa.com. 

  Om Du fortsatt inte är nöjd med Stockforsa Invest:s sätt att hantera Ditt 

  klagomål, ber vi Dig framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, 

  Datainspektionen. 

  Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är respektive företag inom Stockforsa 

  Invest som behandlar Dina personuppgifter. Slutligt ansvarig är Stockforsa Invest 

  AB, org.nr 556520-6207, Ringsjövägen 9, 243 30 Höör, tel 0413-40 30 02, email 

  dataskydd@stockforsa.com. 

  3.7 Ändringar i Stockforsa Invest:s personuppgiftspolicy 

  Stockforsa Invest förbehåller sig rätten att göra ändringar i koncernens 

  personuppgiftspolicy. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för 

  koncernens behandling av personuppgifter så kommer detta att kommuniceras. 

  Del B – Riktlinjer för hantering av personuppgifter